نکته
95 بازدید
تاریخ ارائه : 6/10/2011 12:00:00 AM
موضوع: سایر

وقتی انسان به دنیا میآید در گوشش اذان  میخوانند و وقتی از دنیا میرود برایش نماز؛ چقدر فاصله بین اذان و برپاشدن نماز اندک است