اشتباه نکنیم
77 بازدید
تاریخ ارائه : 6/22/2011 12:00:00 AM
موضوع: سایر

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.