تواضع
84 بازدید
تاریخ ارائه : 6/26/2011 11:37:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مانند آسمان بخشنده باش و مانند زمین افتاده، رمز زندگی همین است.