جوانی
97 بازدید
تاریخ ارائه : 11/8/2013 8:15:00 AM
موضوع: سایر

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است

 ور نه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار