موفقیت
88 بازدید
تاریخ ارائه : 6/20/2012 6:40:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

موفق کسی است که با آجرهایی که به طرفش پرتاب می شود، یک بنای محکم بسازد.