الگوی برخورد امام خمینی با مخالفان نظام ج ا ا «با نگاهی به سیره معصومین»
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : الله وردی فیضی
الگوی برخورد امام خمینی با مخالفان نظام ج ا ا (با نگاهی به سیره معصومین)