کارکردها و آسیب های طنز و مزاح در تبلیغ دینی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : داود ترابی
کارکردها و اسیب های طنز و مزاح در تبلیغ دینی