بررسی تطبیقی مولفه های مدیریت شهری در اندیشه اسلامی و غرب معاصر
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : غلامحسین حسینی
بررسی تطبیقی مولفه های مدیریت شهری در اندیشه اسلامی و غرب معاصر