فرصت ها و چالشهای بازی های دیجیتالی در تبلیغ دین
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سید مهدی سهیلی مقدم
فرصت ها و چالشهای بازی های دیجیتالی در تبلیغ دین