مقایسه تطبیقی عزل و نصب کارگزاران حکومتی در سیره پیامبر و مقام معظم رهبری
103 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : علی سلیمان
مقایسه تطبیقی عزل و نصب کارگزاران حکومتی در سیره پیامبر و مقام معظم رهبری