تأثیر گناه بر شناخت از منظر آموزه های دینی
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : علی بدری
تأثیر گناه بر شناخت از منظر آموزه های دینی