بررسی روایات عدم اشتراط عدالت در حاکمان
29 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : رمضانی
بررسی روایات عدم اشتراط عدالت در حاکمان