بررسی قانون گرایی در یکی از دولتهای پس از انقلاب
62 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : کریم اسدی قربانی
با محوریت موضوع بر دولت احمدی نژاد