بررسی عوامل و موانع جذب جوانان به نماز با تاکید بر آیات و روایات
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : ارجمند
بررسی عوامل و موانع جذب جوانان به نماز با تاکید بر آیات و روایات