بررسی نقش تبلیغی حوزه های علمیه در فضای مجازی( چالش ها و فرصتها)
61 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : سید محسن اسداللهی
بررسی نقش تبلیغی حوزه های علمیه در فضای مجازی( چالش ها و فرصتها)