راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ کار جمعی از منظر آموزه های دینی
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : افشین ابراهیمی
راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ کار جمعی از منظر آموزه های دینی