نقش و جایگاه اساتید حوزه و دانشگاه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : بایگان
نقش و جایگاه اساتید حوزه و دانشگاه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری