بررسی تطبیقی عزل ونصبهای پیامبر و امیرالمومنین با مقام معظم رهبری
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : سلیمانی
بررسی تطبیقی عزل ونصبهای پیامبر و امیرالمومنین با مقام معظم رهبری