آثار نهادینه شدن کار جمعی از منظر آموزه های دینی
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : مرجانی
آثار نهادینه شدن کار جمعی از منظر آموزه های دینی