بررسی تاثیر اقامه نماز جماعت در مراکز انتظامی و راهکارهای ارتقاء آن
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
نام استاد/نام دانشجو : حاجعلی احسانی
بررسی تاثیر اقامه نماز جماعت در مراکز انتظامی و راهکارهای ارتقاء آن