ویژیهای فرماندهان نظامی از منظر رهبری
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
نام استاد/نام دانشجو : سید جواد جلالی
ویژیهای فرماندهان نظامی از منظر رهبری