سیره امیرالمومنین در مدیریت تنش های اجتماعی
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : صادقیان
سیره امیرالمومنین در مدیریت تنش های اجتماعی